Skip to content

Popis tehnika za polaganje

Gokyu (5. kyu) Tai jutsu

Hanmi (Migi, Hidari)
Tai Sabaki (Tsugi Ashi, Ayumi Ashi, Irimi Tenkan, Irimi Kaiten)
Ukemi (Mae, Ushiro, Yoko)

Katate Dori Tai No Henko (Kihon, Ki no nagare)

Morote Dori Kokyu Ho (Kihon)

Kata Dori Dai Ikkyo (Omote, Ura)

Katate Dori Shiho Nage (Omote, Ura)

Katate Dori Irimi Nage (Chudan)

Ryote Dori Tenchi Nage

Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Chudan)

Gokyu (5. kyu) Buki waza

Jo Kamae (Migi, Hidari, Tsuki no Kamae, Ken no Kamae)
Jo Suburi 1-5 (Tsuki gohon)

Zengo Tsuki

Roku no Jo

Jo Awaze 1, 2


Ken Kamae (Migi, Hidari)
Ken Suburi 1-5

Zengo Giri

Ken Awaze Migi

Ken Awaze Hidari

Yonkyu (4. kyu) Tai jutsu

Kata Dori Dai Nikyo (Omote, Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Ikkyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Nikyo (Omote, Ura)

Ryote Dori Shiho Nage (Omote, Ura)
Shomen Uchi Shiho Nage (Omote, Ura)

Shomen Uchi Kote Gaeshi

Shomen Uchi Irimi Nage

Yonkyu (4. kyu) Buki waza

Jo Suburi 1-13 (Tsuki gohon, Uchikomi gohon, Katate Sanbon)

31 No Jo Kata 1-12

Shiho Tsuki

Jo Awaze 3, 4

Kumi Jo 1

Ken Suburi 1-7

Shiho Giri

Ken Awase Go

Ken Awase Shichi

Sankyu (3. kyu) Tai jutsu

Kata Dori Dai Sankyo (Omote, Ura)
Kata Dori Dai Yonkyo (Omote, Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Sankyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Yonkyo (Omote, Ura)

Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote, Ura)
Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote, Ura)
Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote, Ura)
Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote, Ura)

Yokomen Uchi Shiho Nage (Omote, Ura)

Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi

Katate Dori Irimi Nage (Jodan, Chudan, Gedan)
Tsuki (Chudan) Irimi Nage

Sankyu (3. kyu) Buki waza

Jo Suburi 1-20 (Tsuki gohon, Uchikomi gohon, Katate sanbon, Hasso Gaeshi gohon, Nagare Gaeshi nihon)

31 No Jo Kata 13-20

Happo Tsuki

Jo Awaze 5 – 7

Kumi Jo 2, 3

Happo Giri

Kumi Tachi 1, 2

Nikyu (2. kyu) Tai jutsu

Katate Dori Dai Ikkyo (Omote, Ura)
Katate Dori Dai Nikyo (Omote, Ura)
Katate Dori Dai Sankyo (Omote, Ura)
Katate Dori Dai Yonkyo (Omote, Ura)

Ushiro Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote, Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Nikyo (Omote, Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Sankyo (Omote, Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote, Ura)

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote, Ura)

Katate Dori Kote Gaeshi

Katate Dori Kaiten Nage (Soto Mawari, Uchi Mawari)

Yokomen Uchi Irimi Nage (Haia Gaeshi Kara)

Katate Dori Kokyu Nage (Jodan, Chudan, Gedan)

Hanmi Handachi Waza Katate Dori Shiho Nage (Omote)

Nikyu (2. kyu) Buki waza

31 No Jo Kata 20-31 (1-31)

Kumi Jo 4, 5, 6

Kumi Tachi 3, 4

Ikkyu (1. kyu) Tai jutsu

Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote, Ura)
Ryote Dori Dai Nikyo (Omote, Ura)
Ryote Dori Dai Sankyo (Omote, Ura)
Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote, Ura)

Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote, Ura)
Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote, Ura)
Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote, Ura)
Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote, Ura)
Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote, Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura)

Yokomen Uchi Irimi Nage (2)

Ryote Dori Kote Gaeshi
Hantai Katate Dori (Kosa Dori) Kote Gaeshi

Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto Mawari, Uchi Mawari)
Tsuki (Chudan) Kaiten Nage (Soto Mawari)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Kaiten Nage (Soto Mawari).

Ikkyu (1. kyu) Buki waza

13 No Jo Kata

Kumi Jo 7, 8, 9, 10

Kumi Tachi 5