Aiki En Facebook Aiki En Youtube Aiki En kontakt mail Aiki En kontakt telefon
Aiki En centar

Popis tehnika za polaganje:

 

bijeli pojas

Gokyu (5. kyu) Tai jutsu

Hanmi
Tai Sabaki
Ukemi (Mae / Ushiro / Yoko)
Katate Dori Tai No Henko (Kihon and Ki-no-nagare)
Morote Dori Kokyu Ho (Kihon)
Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Katate Dori Shiho Nage (Omote and Ura)
Shomen Uchi Irimi Nage
Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Chudan)

Gokyu (5. kyu) Buki waza

Jo Kamae
Ken Kamae
Jo Suburi 1-5 (Tsuki gohon)
Ken Suburi 1-5
31 no Jo Kata 1-12

 

Yonkyu (4. kyu) Tai jutsu

Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)
Kata Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Kata Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Shiho Nage (only Omote)

Yonkyu (4. kyu) Buki waza

Jo Suburi 1-10 (Tsuki gohon, Uchikomi gohon)
31 no Jo Kata 13-20
1. Kumi Jo
Ken Suburi 1-7
Ken Awase - Migi no Awase
Ken Awase - Hidari no Awase

 

Sankyu (3. kyu) Tai jutsu

Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)
Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Kata Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Kata Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Shiho Nage (Omote and Ura)
Shomen Uchi Kote Gaeshi
Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi
Katate Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Tenchi Nage
Tsuki (Chudan) Irimi Nage
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)

Sankyu (3. kyu) Buki waza

Jo Suburi 1-13 (Tsuki gohon, Uchikomi gohon, Katate sanbon)
31 no Jo Kata 20-31
Roku no Jo (6 - 5 - 4)
2., 3. Kumi Jo
Ken Suburi 1-7
Ken Awase - Go no Awase
Ken Awase - Shichi no Awase
1., 2. Kumi Tachi

 

Nikyu (2. kyu) Tai jutsu

Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Dai Gokyo (only Ura)
Katate Dori Irimi Nage (Jodan / Chudan / Gedan)
Yokomen Uchi Irimi Nage
Katate Dori Kaiten Nage (Soto and Uchi Mawari)
Shomen Uchi Shiho Nage (only Omote)
Katate Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Katate Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Katate Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Katate Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Shiho Nage (only Omote)

Nikyu (2. kyu) Buki waza

Jo Suburi 1-20 (Tsuki gohon, Uchikomi gohon, Katate sanbon, Hasso Gaeshi gohon, Nagare Gaeshi nihon)
31 no Jo Kata 1-31
4., 5., 6. Kumi Jo
3., 4., 5. Kumi Tachi

 

Ikkyu (1. kyu) Tai jutsu

Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto and Uchi Mawari)
Tsuki (Chudan) Kaiten Nage (only Soto Mawari)
Hantai Katate Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Kote Gaeshi
Katate Dori Kokyu Nage (Jodan / Chudan / Gedan)
Ushiro Ryote Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Gokyo (only Ura)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Kaiten Nage (only Soto Mawari).

Ikkyu (1. kyu) Buki waza

13 no Jo Kata
7., 8., 9., 10. Kumi Jo

 

crni pojas

Shodan (1. Dan) Tai jutsu

Svi kandidati moraju vladati Aikido terminologijom, te znati povijest i izvore Aikido-a.

Kata Dori Shiho Nage (Omote Waza)
Kata Dori Kote Gaeshi
Kata Dori Irimi Nage (2 Forms)
Ryote Dori Koshi Nage (3 Forms)
Katate Dori Koshi Nage (2 Forms)
Shomen Uchi Koshi Nage
Yokomen Uchi Koshi Nage
Ryote Dori Kokyu Nage (2 Forms - Soto and Uchi Mawari)
Morote Dori Kokyu Nage (2 Forms)
Tsuki Dai Rokkyo
Ushiro Ryote Dori Kote Gaeshi (2 Forms)
Ushiro Ryote Dori Koshi Nage
Ushiro Ryote Dori Kokyu Nage (2 Forms)
Ushiro Ryo Kata Dori Kokyu Nage
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Irimi Nage
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Kote Gaeshi
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto Mawari)
Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Jodan / Gedan)
Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 form from Gyaku Hanmi)
Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (2 Forms from Ai Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Kote Gaeshi (from Gyaku Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Kokyu Nage (from Ai Hanmi)
Tanken Dori: Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza)
Tanken Dori: Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi.

Shodan (1. Dan) Buki waza

Jo Suburi Nijuppon
Ken Suburi Nanahon
Ken no Awase

 

Nidan (2. Dan) Tai jutsu

Kandidati moraju razumjeti tehničku terminologiju Aikido-a, te znati biografske podatke o osnivaču.Kandidati moraju imati položen Shodan Buki Waza.

Morote Dori Kokyu Ho (Kihon – second form)
Morote Dori Kokyu Ho (Ki no nagare)
Muna Dori Juji Nage
Yokomen Uchi Koshi Nage (2 Forms)
Ushiro Ryote Dori Juji Nage
Ushiro Ryote Dori Koshi Nage (2 Forms)
Ninin Dori Kokyu Nage
Morote Dori Koshi Nage (2 Forms)
Ki No Nagare of the following series:
Kata Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura Waza)
Kata Dori Dai Nikyo (Omote and Ura Waza)
Kata Dori Dai Sankyo (Omote and Ura Waza)
Kata Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura Waza)
Katate Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura Waza)
Katate Dori Dai Nikyo (Omote and Ura Waza)
Katate Dori Dai Sankyo (Omote and Ura Waza)
Katate Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura Waza)
Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 form from Gyaku Hanmi)
Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 form from Ai Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Irimi Nage (from Gyaku Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Dai Rokkyo (from Gyaku Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Kokyu Nage (from Gyaku Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Kokyu Nage (from Ai Hanmi)
Tanken Dori: Yokomen Uchi Shiho Nage (Omote Waza)
Tanken Dori: Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza)
Tanken Dori: Shomen Uchi Dai Gokyu (Ura Waza from Gyaku Hanmi)
Tanken Dori: Shomen Uchi Dai Gokyu (Ura Waza from Ai Hanmi)
Tanken Dori: Shomen Uchi Kote Gaeshi (Kihon)
Tanken Dori: Shomen Uchi Kote Gaeshi (Ki no nagare – 2 Forms)
Tanken Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage
Tanken Dori: Choku Tsuki Kaiten Nage (Soto Mawari – 2 Forms)
Tanken Dori: Choku Tsuki Kote Gaeshi
Tanken Dori: Choku Tsuki Dai Rokkyo

Nidan (2. Dan) Buki waza

31 no Jo Kata
13 no Jo Kata

POSJETITE NAS

Aiki En centar

Trdice 4a

Zagreb

(ulaz sa Konzumovog parkinga)

 

kontakt

+385 95 9031 625

RASPORED

ponedjeljak

19:00 - 20:00 školarci Matsuri

21:00 - 22:30 Systema

 

utorak

20:05 - 21:30 Aikido odrasli

 

srijeda

19:00 - 20:00 školarci Matsuri

21:00 - 22:30 Systema

 

četvrtak

20:00 - 21:30 Aikido odrasli

 

subota

11:00 - 13:00 Aikido odrasli

 

MATERIJALI

© Aiki En 2019 ● design: RanDizajn